VVD Lansingerland

Bedrijventerreinen te koop!

Een vorig jaar door de gemeenteraad aangenomen motie van de VVD met als doel de bedrijvenparken in onze gemeente aantrekkelijker te maken voor nieuwkomers, heeft eind maart een vervolg gekregen. Tijdens een netwerkbijeenkomst van ondernemers en raadsleden werden ideeën opgehaald.

Nu is het college van B. en W. aan zet om op basis van die ideeën een voorstel aan de raad te presenteren voor de optimale benutting van de bedrijventerreinen. De informatie wordt ook gebruikt bij de eind dit jaar vast te stellen nieuwe economische visie.

Tijdens de bijeenkomst waren achttien ondernemers en andere belangstellenden aanwezig, evenals een achttiental (duo)raadsleden en wethouder Albert Abee van Economische Zaken. Na een kort welkomstwoord van Jan Pieter Blonk, voorzitter van de raadscommissie Algemeen Bestuur, lichtte Eric Kampinga de aanleiding toe van de door zijn fractie ingediende motie als volgt toe.

De uitgifte van bedrijventerreinen moet beter/sneller. Zo vormt Bedrijvenpark  Oudeland alleen al een groot financieel risico. Gelukkig hebben gemeente en een ondernemer onlangs overeenstemming bereikt over de verkoop van 7 hectare op Oudeland!

De gemeenteraad wil met open vizier oplossingsrichtingen ophalen voor de uitgifte van bedrijventerreinen. Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan u, ondernemers van binnen en buiten Lansingerland. 

Trend is nu dat de markt aantrekt, de interesse voor de bedrijventerreinen is toegenomen.

VNO/NCW, provincie ZH en de gemeenten maken plannen voor de zgn. A12-corridor. 

Door de gemeente vinden al diverse activiteiten plaats voor het aanjagen van snellere uitgifte bedrijventerreinen. Zo zijn Edwin Klop en Jennifer Verheij als accountmanager bedrijven actief bij de gemeente, o.a. met acquisitie. Ook is de (geheel vernieuwde) website beschikbaar over de bedrijventerreinen www.bedrijventerreinen-lansingerland.nl

Dus, nu uitvoering geven aan de motie: de raad wil samen met u, ondernemers, kansen en belemmeringen bepalen. Goede ideeën zijn zeer welkom én er wordt gebruik van gemaakt, daar kunt u op rekenen.

Ideeën

Aan gesprekstafels, elk onder leiding van een raadslid, kregen de aanwezige ondernemers  alle gelegenheid hun ideeën te spuien. Hoe kunnen de bedrijventerreinen in Lansingerland aantrekkelijker en interessanter voor ondernemers worden gemaakt. Wie kunnen dat beter weten dan de ondernemers zelf.

Eén van de onderwerpen waarover gesproken werd, waren de grondprijzen. Deze zijn erg hoog en zouden reëler moeten zijn.  Verder is er behoefte aan kleine(re) kavels en een verzamelgebouw voor ZZP-ers en kleine bedrijven.  De winkelpanden hebben hoge huren wat nieuwkomers tegenhoudt zich in onze gemeente te vestigen. Richting de gemeente werd gesteld dat er meer aandacht moet komen voor korte lijnen tussen gemeente en ondernemers, betere begeleiding wat betreft wet- en regelgeving en het nemen van snellere beslissingen door de gemeente. De aanwezigheid van glasvezel, goed openbaar vervoer en snelle ontsluitingsroutes is een vereiste om een bedrijventerrein aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven. Het is slechts een greep uit hetgeen op tafel kwam.

Alle ideeën worden geclusterd en onderzocht op haalbaarheid, waarna het college van B. en W.  voor de zomer aan de commissie Algemeen Bestuur een raadsvoorstel doet.

Update  – inmiddels is de reactie van het college op de netwerkbijeenkomst van ondernemers bekend geworden. Zie de bijlage.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *