VVD Lansingerland

Provincie geeft VVD gelijk en keurt begroting Lansingerland af

Lansingerland blijft nóg een jaar onder curatele van de provincie staan. Dit werd half december 2014 bekend. Dit, en het feit dat de gemeenteraad niet goed was geïnformeerd over het standpunt van de provincie, waren reden voor de VVD om met de gehele oppositie Groen Links, PvdA, Wij Lansingerland en Fractie Neeleman een motie van afkeuring in te dienen tegen het college.
In de commissievergadering op 3 december was al een stevig debat gevoerd over een brief waarin de provincie kritisch was over de kadernota en de begroting. Toen was nog niet bekend dat de provincie Lansingerland nog een jaar onder preventief toezicht zou stellen. Tijdens het debat op 3 december bagatelliseerden college en coalitie de inhoud van de brief. Deze houding vindt de VVD getuigen van weinig inzicht in het belang van deze brief en van gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, verantwoordelijkheid naar onze bewoners, die recht hebben op weloverwogen besluiten.
Bewoners gedupeerd
Na deze derde blunder op rij: (eerst het mobiliteitsplan, toen de medische gegevens van een bewoner op de website en nu het niet voldoen aan de actieve informatieplicht en misleiden van de raad) konden wij als oppositie dit niet meer accepteren. Niet voor ons als raad maar voor onze inwoners die zwaar gedupeerd raken door het financiële beleid van dit college. De OZB wordt namelijk fors verhoogd en tevens krijgen we ook nog de decentralisaties die per 1 januari een forse financiële impact gaan hebben. We hadden het hier niet over klein bier maar substantiële zaken!
De tekst van de motie spreekt voor zich:
“De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 18 december 2014. Gelezen de reactie van het college dd. 10 december 2014 in reactie op het debat in de commissie AB van 3 december 2014, overwegende dat:
• Op 21 oktober 2014 er brief met een formele reactie van de provincie gericht aan de raad was door de gemeente is ontvangen over de Voorjaarsnota Kadernota 2014 met een doorkijk richting de begroting 2015
• De raad niet expliciet is gewezen op het bestaan van deze brief
• De brief informatie bevatte die van groot belang was op het debat voor de begroting op 28 oktober 2014 en 6 november 2014
• Het college deze brief niet verstrekte aan de raad als informatiestuk voor de beraadslaging op 28 oktober 2014 en ook niet op 6 november 2014
• Het college ondanks aandringen tijdens de commissie van 28 oktober 2014 meermaals ontkende dat er een formele reactie van de Provincie was ontvangen
• De provincie Zuid- Holland op 17 december jl. te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met meerjarenbegroting 2015-2018 en het preventief toezicht met een jaar gaat verlengen
• Het college bij monde van de wethouder Financiën tijdens de behandeling van de begroting in commissie- en raadsverband te kennen heeft gegeven dat zijns inziens de begroting voldeed aan de aanbevelingen die de provincie ter zake had gesteld
• Daardoor de raad, mede door ontbreken van kennis van de bovengenoemde brief van 21 oktober 2014, op het verkeerde been werd gezet als het gaat om de beoordeling van de begroting
• Het vertrouwen van de raad in het beleid van dit college ernstig wordt beschaamd
• De actieve informatievoorziening aan de raad zwaar onder de maat is
• Het politieke inlevingsvermogen van het college onvoldoende is
Spreekt sterk haar afkeuring uit over de handelswijze van het college in het kader van de wettelijke actieve informatieplicht, het verstrekken van de onjuiste informatie en het verkeerd voorspiegelen van de reactie met de provincie tijdens het proces van de beraadslaging voor de begroting 2015.”
Financiën allerbelangrijkste onderwerp
Leefbaar 3B probeerde het college uit de wind te houden door te doen alsof de motie alleen tegen de wethouder van Financiën (CDA) was gericht. Het CDA vindt dat de actieve informatieplicht niet langer bij het college ligt, maar vindt dat gemeenteraadsleden voortaan zelf naar de speld in de hooiberg moeten zoeken, en het intranet moeten afspeuren naar relevante brieven.
Ook noemden Leefbaar 3B en CDA de toon van het debat te hard. Het is teleurstellend te merken dat de coalitie de essentie van het debat en de motie niet vat: de deplorabele financiën van Lansingerland zijn het allerbelangrijkste onderwerp in onze gemeente. Een onderwerp waarover weloverwogen besloten moet worden door de raad, waarbij het college een solide, duidelijke koers moet voeren en het college goede inschattingen doet. En dat gebeurt nu niet.
Het college reageerde, bij monde van wethouder Abee, verbijsterd en herkende zich niet in de motie. Wat volgde was een debat waarbij de wethouder van financiën emotioneel en weinig bestuurlijk reageerde. De rest van het college liet hem de hete kolen uit het vuur halen en reageerde niet. Het debat illustreerde de motie van afkeuring op pijnlijke wijze.
Politiek gevoel
Het college was tijdens de begrotingsraad, op 6 november, nog vol vertrouwen dat Lansingerland onder provinciaal toezicht uit zou komen met deze begroting, en bezwoer dat de gemeenteraad vertrouwen moest hebben dat het goed kwam. Tijdens het debat op 18 december draaide het college 180 graden, en stelde dat het goed was dat Lansingerland onder preventief toezicht bleef. Een merkwaardige draai van dit college, en ook merkwaardig dat het college eerst stelt vertrouwen te hebben dat de provincie de begroting zal goedkeuren. Hier toont het college een gebrek als het gaat om inschatten van haar gesprekspartners.
De Provincie vond namelijk de bezuinigingen volstrekt ontoereikend, de financiering van Wilderszijde niet akkoord en de beheerplannen niet duidelijk genoeg. Laat dit nou net precies dezelfde aanbevelingen zijn waarover de provincie al viel in de brief van 21 oktober. De brief die het college de raad onthield!
Die brief was essentieel geweest voor het debat dat de raad over de begroting voerde op 28 oktober en 6 november. Dit had zeer waarschijnlijk ook tot ander stemgedrag bij verschillende fracties geleid. Dit gaven zowel de fracties van PvdA, Groen Links, Fractie Neeleman als Wij Lansingerland ook. Dat college en coalitiepartijen de inhoud van deze brief bagatelliseren getuigt van weinig politiek gevoel, zeker nu is gebleken dat de provincie Lansingerland nog een jaar onder toezicht stelt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *