VVD Lansingerland

VVD blij met schrappen bezuinigingen op bieb en Humanitas, maar tegen onrealistische financiële plannen college

De VVD heeft het voorstel om de bezuinigingen op de bibliotheek en Humanitas te schrappen gesteund. We stemden echter tegen de Kadernota, aangezien deze niet voldoet aan de eisen die de VVD stelt aan een financieel solide beleid. Lansingerland moet niet nog een jaar onder preventief toezicht komen. Hieronder leest u de bijdrage van de Kadernota behandeling van 25 juni 2015.

Gevolgen voor de hardwerkende Lansingerlander

Het college van Leefbaar, CDA, ChristenUnie en D66 heeft zijn eerste volledige boekjaar achter de rug. Reden voor de VVD om de balans op te maken en op een rij te zetten wat dit gemeentebestuur nu doet voor de bewoners van Lansingerland. Als je de krantenkoppen leest, gaat het allemaal goed. “Lagere lasten,” kopte de Heraut eerder deze maand. Dat klopt, er is één belasting die omlaag gaat, de afvalstoffenheffing. En daar is de VVD blij mee. Maar wat doet dit college nog meer, wat voelt de hardwerkende Lansingerlander nog meer in zijn portemonnee?

 – De huizenbezitter merkt dat de onroerendzaakbelasting stijgt met 0,5%

– De vader die de flesvoeding van zijn baby maakt, ziet de leidingwaterbijdrage fors omhoog gaan. Dit komt doordat de gemeente bij Dunea meer in rekening gaat brengen, en die berekent dat door aan de gebruikers, de bewoners van Lansingerland.

– Het verliefde stelletje merkt dat het trouwen duurder wordt want de huwelijksleges gaan omhoog

– Een gemiddeld gezin betaalt 1,7 procent meer rioolheffing

– Het gezin met twee kinderen en een Rotterdampas betaalt veel meer voor uitjes nu de Rotterdampas wordt afgeschaft. Als dit met hun twee kinderen naar Blijdorp, Plaswijckpark en naar de film gaat en een ijsje gaat eten, is dat zonder Rotterdampas nu 123,40 euro duurder

– de vrouw die boodschappen doet op de markt is duurder uit, want de marktgelden worden verhoogd, dus de markt wordt duurder.

– de sportieve jongen is meer kwijt voor zijn baantje trekken in de Winda , want de gemeente bezuinigt op het zwembad.

Dus waar het college aangeeft dat de lasten omlaag gaan staan in de kadernota behalve die ene belastingverlaging een waslijst aan maatregelen die onze bewoners hard in de portemonnee treffen.

Dat zou de VVD nog te billijken vinden, als die extra belastingen gebruikt zouden worden om de gemeente er financieel bovenop te krijgen. Kijken we echter naar de schulden zien we het volgende: vorig jaar becijferde de VVD al dat de gemeente een schuld heeft van 5000 euro per hoofdvan de bevolking, van baby tot inwonende wethouder. Deze schuld is inmiddels per inwoner €120 meer. Diezelfde schuld is ondertussen ook gestegen naar 295 miljoen in plaats van afgenomen.

Dit college zegt hier te zitten voor de inwoner, maar de kadernota heeft deze lijst en negatieve effecten voor onze bewoners. Kan het college duidelijk maken waarom wij als raad, onze inwoners indachtig, voor deze kadernota moeten stemmen?

Solide financieel beleid

De VVD keek net naar wat dit college doet voor onze bewoners, nu duiken we de techniek in van deze kadernota. Het college schreef in de kadernota ‘dat de burgers de vruichten plukken van het solide financieel beleid van dit college’. Zoals u weet is de VVD de partij van het solide financieel beleid, en van een dergelijke zin gaat ons liberale hart sneller kloppen. ‘Solide’ is echter niet het etiket dat de VVD op deze kadernota zou plakken. In de commissievergadering noemde de VVD al de verkeerde aannames en optimistische prognoses waarop het college de kadernota baseert. We roepen ze even in herinnering

De meevallers zijn incidenteel (lage rentestand en aantrekken grondexploitaties), de tegenvallers structureel

De prognoses zijn boterzacht. Het college boekt, op de zaken vooruitlopend, 24 miljoen voordeel op de grondexploitaties in hoopt dat de schuld zakt naar 250 miljoen nadat deze eerst nog oploopt naar 314 miljoen. Onderbouwing van de stijging of zelfs de daling is gebaseerd op aannames.

De grote bezuiniging van dit college, structureel 1 miljoen oplopend tot 3 miljoen euro per jaar, zou worden gevonden met ideeën van de bewoners, via bezuinigingsdialogen. Er is nog geen euro besparing gerealiseerd door de bezuinigingsdialogen, die trouwens niet meer zo mogen heten en waarvan college en coalitie liever niet willen weten dat er wel miljoenenbezuinigingen staan ingeboekt. Maar goed, over het mislukken van de bezuinigingsdialoog, het kroonjuweel van dit college, hebben we al genoeg woorden vuil gemaakt. Om die boterzachte bezuiniging hard te maken, stelt het college voor om nu de bibliotheek en Humanitas te pakken.

De verkeerde bezuinigingen

De VVD wil een kleine overheid en is voor sobere financien, maar dit zijn de verkeerde bezuinigingen. Voorafgaand aan de commissievergadering over de kadernota spraken enkele mensen van Humanitas in. Mensen die zich terecht zorgen maken over de dreigende bezuiniging van 100.000 euro op de diverse voorzieningen voor kwetsbaren in onze gemeente.

U kent de VVD als een partij die kritisch naar de financiën kijkt. Dat doen we ook als het om typische welzijnsuitgaven gaat.

Maar hier dreigen we een infrastructuur aan te tasten die we de komende jaren nog hard nodig hebben. We wéten dat we vergrijzen en we wéten dat er een toenemend aantal statushouders in de gemeente komt wonen. De VVD wil graag dat Lansingerland gebruik blijft maken van de inzet van al die geweldige organisaties en hun betaalde en vooral onbetaalde medewerkers. In plaats van dat we dit mensenwerk nu gaan wegbezuinigen.

De mensen van Humanitas zijn nou niet bepaald geld-over-de-balksmijters, maar gewetensvolle mensen die een belangrijke maatschappelijke rol spelen in onze gemeenschap.

Daarom steunt de VVD het amendement om die bezuiniging van tafel te halen. 

Opmerkelijk bij de bezuinigingsvoorstellen van het college, was dat twee weken terug al alle coalitiepartijen dwars door de voorstellen van hun eigen college heengingen. De coalitie creerde een gat in de collegeplannen. Wat de VVD ministens zo opviel, behalve het feit dat de coalitiepartijen dwars door de plannen van hun eigen wethouders heen gaan, was de reactie van het college: een gelaten: ‘wij kunnen ook tellen’.

‘Wij kunnen ook tellen?!” Is dat echt alles wat het college zegt ter verdediging van hun eigen kadernota? Waar is de visie van het college achter deze kadernota? Overtuig de raad van het gelijk van uw plannen! Wat wilde het college met deze kadernota nou precies bereiken voor de Lansingerlander? Vraag: Kan het college duidelijk maken waarom de raad vóór deze kadernota zou moet stemmen?

Provincie

Over dit tekort heeft de VVD nog de volgende vraag aan het college: een deel bezuiniging wordt zo dadelijk weggeamendeerd. De provincie was vorig jaar zeer kritisch op de manier waarop deze bezuiniging zou worden ingevuld, namelijk met ideeën uit de bezuinigingsdialoog. Dat vond de provincie geen realistische bezuiniging. Het gevolg kennen we, Lansingerland werd onder toezicht van de provincie gesteld. Op elk voorstel dat het college doet, op elk besluit dat de raad neemt, moet de provincie goedkeuring geven.

Wat betekent het voor de financiën van Lansingerland dat de alternatieve bezuiniging van het college, op de bibliotheek en Humanitas, wordt weggestemd door de raad?

En wat zal de provincie hiervan vinden?

Risico’s: Decentralisaties

Voorzitter, de VVD benoemde in de commissievergadering al de enorme risico´s die de gemeente loopt door de decentralisaties. De gemeente moet nu zelf de jeugdzorg betalen, maar lijkt echter nog geen idee te hebben van hoeveel zorg er nodig is en wat dat gaat kosten. Een enorm risico, aangezien dit zogeheten openeinderegelingen zijn. En we hebben het hier over 35 procent van de totale gemeentebegroting! De VVD verwacht hier meer en betere actie van de wethouders. Halve rapportages zoals nu bij de kwartaalrapportages waarin veel cijfers ontbreken kunnen wij als raad ook niets mee.

Tegenplan VVD

De VVD heeft tijdens de kadernota 2014 een alternatief plan ingediend. Dit plan was een afgeleide van het herstelplan van 2013, een plan dat opgesteld was in samenwerking met de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse zaken. Een plan dat ook financieel orde op zaken stelde.

De belangrijkste punten waren:

1) begroting toekomstbestendig maken,

2) schulden aflossen en

3) een buffer aanleggen om klappen op te vangen, versterking van het weerstandsvermogen.

Het plan dat de VVD indiende bij de kadernota 2014 had ervoor gezorgd dat de schulden werden afgelost en de OZB in 2015/2016 weer zou kunnen dalen naar 118% of mogelijk met structurele meevallers zelfs lager. Tevens zorgde dat plan voor een lagere rentelast door diezelfde aflossing van schulden en kwam er door conservatief begroten een evenwichtig weerstandsvermogen. Wij hebben de huidige kadernota dan ook beoordeeld op het verschil van ons voorstel en het huidige voorstel van het college.

Realistisch begroten

Met deze vergelijking ziet de VVD met name het verschil in manier van begroten en de bezuinigingen. Waar de VVD altijd een sobere, duidelijke en realistische begroting voorstaan is het verschil met deze kadernota groot. In de kadernota wordt veel begroot op aannames en rapporten waarvan de haalbaarheid maar zeer twijfelachtig is. Ik noem een voorbeeld. Het college begroot aan realisatie op de grondexploitatie 25 miljoen per jaar. Dat is 10 tot 15 miljoen meer dan we op dit moment realiseren. We realiseren nu tussen de 10 en 15 miljoen. Dit baseert het college niet op feiten, maar op een rapport en een happy-day scenario. Ook het rentebeleid van dit college is anders dan de VVD voor ogen heeft. De feiten hebben ons in 1,5 maand al gelijk gegeven. Als we de VVD en ook Wij Lansingerland lijn hadden gevolgd hadden we nu al 6 ton meer rentevoordeel gehad. Dan hebben wij het nog niet eens over de begroting van de decentralisatie die door het ontbreken van cijfers aan alle kanten rammelt. Het college verwacht bijvoorbeeld een voordeel van 1 miljoen echter deze is nog verre van reëel. Maar wordt al wel ingeboekt. Dit zouden wij als VVD niet doen omdat je hiermee de eigen teleurstelling aan het managen bent en de cijfers te rooskleurig weergeeft.

College negert raad

Ten aanzien van die bezuinigingen wil de VVD nog één ding kwijt. Wij hebben in de discussie van de coalitie node de brief van de voormalig voorzitter van commissie Samenleving, dhr Blonk, gemist over het cultureel maatschappelijk vastgoed. Deze brief beschreef uiterst feitelijk de gang van zaken rondom het proces van het vaststellen van de toekomstvisie sociaal- cultureel vastgoed. In de commissie vergadering van 9 april 2015 is de commissie gevraagd hier een beslissing over te nemen (zie het raadsvoorstel waarin de raad om een beslissing wordt gevraagd). De commissie heeft dit toen teruggegeven aan het college met als reactie dat het stuk nog niet rijp genoeg was voor besluitvorming. Op 18 juni jongstleden heeft de commissie Samenleving dit wederom meegegeven aan het college waarbij ook nog gevraagd werd om een brief die aan de Provincie hierover zou zijn gestuurd. Helaas hebben wij moeten constateren dat het college hier tot driemaal toe de raad niet serieus neemt. U zet dit niet geaccordeerde raadsvoorstel toch als bezuiniging in de kadernota na een tweetal teruggaves van de commissie en tevens kunt u een toegezegde brief niet overhandigen, om de doodeenvoudige reden dat deze brief niet bestaat, we krijgen een mailtje met daarin hetzelfde niet aangenomen raadsvoorstel… Voorzitter, wij vinden dit als fractie treurig. Met het in de kadernota plaatsen probeert het college alsnog zijn zin door te drijven. Het zou het college dan ook sieren om dit voorstel in te trekken en uit de kadernota te halen. Ook, en dat wil ik mijn college raadsleden nog meegeven, dat als wij instemmen met dit voorstel wij als raad een krediet van €300.000 euro beschikbaar stellen voor verhuis- en verbouwingskosten van gebruikers van de af te stoten sociaal-culturele accommodaties. Die €300.000 euro vindt u echter niet terug in dit voorstel.

De conclusie luidt dat de VVD instemt met het uit de begroting halen van de bezuinigingen conform het amendement wat breed wordt gedragen door deze raad. De reden hiervoor is dat dit de verkeerde bezuinigingen zijn en wij hierdoor penny wise, pound foolish bezig zouden zijn zoals al eerder aangegeven.

De VVD zal ten aanzien van het kadernota voorstel niet kunnen instemmen met deze kadernota omdat deze niet aansluit bij de drie pijlers waarop de VVD haar financiële koers baseert: begroting toekomstbestendig maken, schulden aflossen en een buffer aanleggen door het weerstandsvermogen te vergroten. Wij zien hier te weinig terug van een financieel degelijk beleid. Wel is de VVD gaarne bereid om richting de begroting mee te denken in richtingen van structureel financieel herstel op realistische gronden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *