VVD Lansingerland

Het college van de goede bedoelingen

De VVD Lansingerland heeft in de Kadernota gekeken wat er in de afgelopen jaren is aangekondigd – en wat het college uiteindelijk heeft bereikt. Wij constateren dat het college op veel fronten is blijven steken in goede bedoelingen. En zo willen we het college ook typeren, als het college van de goede bedoelinge

Onze inbreng was als volgt:

Voorzitter, wij bespreken vanavond de laatste Kadernota van dit college. Bij deze gelegenheid kijken we graag terug op wat er in de afgelopen jaren is aangekondigd – en wat het college uiteindelijk heeft bereikt. Wij constateren dat het college op veel fronten is blijven steken in goede bedoelingen. En zo willen we het college ook typeren, als het college van de goede bedoelingen.

***

Als het op vertrouwen in het gemeentebestuur aankomt, het vertrouwen van onze inwoners en bedrijven, dan heeft het college heel matig gescoord. Vorig jaar haalden we al het onderzoek aan waaruit blijkt dat inwoners ons bestuur beduidend minder vertrouwen dan in andere gemeentes.

Ook het onderzoek onder het midden- en kleinbedrijf maakte duidelijk dat de relatie tussen bedrijven en onze gemeente de afgelopen jaren is verslechterd.

Lansingerland scoort qua vertrouwen beneden het gemiddelde. En dat raakt ons zeer, dat schrijnt.

***

Over ondernemersvertrouwen gesproken. Wij wachten met interesse de collegevoorstellen af over het stimuleren van de verkoop van bedrijventerreinen. Daarvoor zijn eind maart ideeën en suggesties opgehaald in een netwerkbijeenkomst met lokale ondernemers. Die ideeën bleken ook zeer bruikbaar voor een nieuwe economische visie. Vanaf het begin van de fusiegemeente vormen de bedrijventerreinen een groot financieel risico. Nog steeds zijn er veel prospects, en maar een enkel succes. Storm loopt het niet. De VVD blijft hier scherp op zitten, daar kan het college van verzekerd zijn.

***

Voorzitter, in de Kadernota presenteert het college onze inwoners een flinke sigaar uit eigen doos. Twee jaar lang hebben inwoners meer afvalstoffenheffing betaald dan nodig. Nu, krap een jaar voor de verkiezingen, wordt dit overschot met een groots gebaar uitgedeeld. Goed bestuur vraagt een visie op langere termijn, niet om eenmalige cadeaus om in het gevlij van de kiezer te komen.

De lokale lasten moeten omlaag. De VVD staat dan ook achter het voornemen van het college om deze lasten te verlagen. Maar de voorgestelde OZB-verlaging met 3% wordt gedeeltelijk tenietgedaan door de verwachte prijsstijging van woningen en daarmee de stijging van de WOZ-waarde. Dit betekent dat inwoners de beoogde verlaging niet terugzien in hun portemonnee. Het zal goed bedoeld zijn, maar willen we het vertrouwen van de inwoners terugwinnen dan moeten de kosten daadwerkelijk zakken met 3%. De VVD wil dus dat er rekening wordt gehouden met de stijging van de WOZ-waarde, zodat in 2018 de belastingaanslag 3% daalt.

Het weerstandsvermogen is inmiddels op een gezond niveau. Het ijs is onder ijsmeester Abee zodanig aangegroeid dat de beschikbare capaciteit voldoende is om tegenvallers op te vangen. De VVD pleit er daarom voor om vanaf nu doelgericht en stelselmatig de schulden tot een aanvaardbaar niveau af te lossen. Zeker als er inkomsten zijn zoals bij grondverkoop. De algemene reserve hoeft niet langer te worden gespekt, de tijd is aangebroken om de hoge gemeenteschuld aan te pakken. Die schuld is per inwoner zo’n 5000 euro, terwijl die in vergelijkbare gemeenten op 1900 euro per inwoner ligt. Het enige wat helpt is zuinigheid en zorgen dat we bedrijventerreinen verkopen. En misschien moeten we later dit jaar besluiten om onze Eneco-aandelen te verkopen.

***

Voorzitter, goede bedoelingen heeft het college ook als het gaat om het aan het werk helpen van asielgerechtigden. Met de versnelde komst van asielgerechtigden zullen diverse soorten uitgaven van de gemeente flink in de papieren lopen. De VVD wil het college wijzen op de motie die meer dan een jaar geleden is aangenomen om te bevorderen dat asielgerechtigden snel aan het werk gaan. Wij horen graag welke maatregelen inmiddels zijn genomen, want u heeft ons nog altijd niet geïnformeerd over de resultaten.

We weten niets over het aantal asielgerechtigden met een bijstandsuitkering. Er zijn 40 asielgerechtigden in Hergerborch komen wonen. Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2016 met 10% gestegen. Hiervan is een kwart toe te schrijven aan mensen die uit het AZC komen, dat zijn ongeveer 14 mensen. Maar dat is toch raar, hebben niet alle mensen in de Hergerborch een bijstandsuitkering? En zo blijven wij maar in het duister tasten. En wij, dat is de gemeenteraad, uw controlerende orgaan.

Daarnaast doen ze mee aan workshops en krijgen ze een buddy. Kosten hiervoor staan niet apart vermeld. We weten niets over de taskforce die ingezet zou worden of het effect daarvan.

Wij begrijpen dat er ergens in september meer duidelijkheid komt. Dat is dan anderhalf jaar na de motie. En intussen moeten we maar hopen dat u effectief werkt aan dit dossier. En dat u al láng waterplantenkweker Simon van der Velde heeft gebeld. Hij sprak hier destijds in en wilde gelijk aan de slag met asielgerechtigde werknemers. En we hopen dat u contact heeft gelegd met Bunnik in Bleiswijk of daar misschien ook werkzoekenden uit Lansingerland aan het werk kunnen, en niet alleen maar Rotterdammers. We zijn heel benieuwd.

***

Voorzitter, Lansingerland is een forensengemeente, bestaande uit drie dorpen met ieder hun eigen karakter. Mensen kiezen voor onze gemeente omdat zij kindvriendelijk en groen is, en ook de diversiteit in woningen wordt als heel prettig ervaren. Dit imago wil de VVD behouden. Lansingerland is dus geen optie voor de enorme aantallen nog te bouwen woningen in de regio, laten we onze eigen plannen blijven trekken. Bij de groei naar de volgende 10.000 inwoners moeten we in de bouw meer rekening houden met woonstarters die geboren en getogen zijn in Lansingerland, en met de empty-nesters: de 55-plussers. Nieuwe bewoners heten we uiteraard van harte welkom in onze mooie gemeente.

Over twee en een half jaar moet volgens de wet een nieuwbouwwoning energieneutraal zijn. De VVD is er groot voorstander van om deze voorwaarden nu al standaard op te nemen en vooral ook uit te voeren. Een jaar geleden riepen wij u daartoe op in een motie samen met de PvdA en Wij Lansingeland. De vraag is er zeker. Voor de ruim twintig te bouwen ‘nul op de meter woningen’ op Parkzoom waren meer dan honderd gegadigden. Erg veel teleurgestelde potentiële kopers!

***

Voorzitter, al die nieuwe woningbouw eist een gelijktijdige, échte visie op mobiliteit. En dan bedoelen we niet een serie plannen die we visie noemen, maar een strategische kijk op hoe we in de komende jaren Lansingerland in beweging houden. We vragen er regelmatig om, maar alles wat we krijgen zijn oplossingen voor actuele verkeersproblemen, en soms is zelfs dat te veel gevraagd. De bedoelingen zijn goed, maar het mobiliteitsvraagstuk is nog altijd niet opgelost.

De VVD maakt zich er sterk voor dat in de toekomst onze gemeente goed bereikbaar blijft. Het wegennet van Lansingerland staat onder druk vanwege de groei en de grote infrastructurele projecten zoals de A13/A16. Het bevoorradingsverkeer is belangrijk voor de economie van de gemeente Lansingerland. Daarom wil de VVD een goed verkeerscirculatieplan.

Het verbaast ons dat in de kadernota geen duidelijke visie of plan is voor mobiliteit, niet voor de korte en ook niet voor de lange termijn. Wat gaat het college doen om de groei van het verkeer in goede banen te leiden? Wat zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn? We hebben geen idee.

***

Met toenemend verkeer komt afnemende verkeersveiligheid. Vooral schoolgaande kinderen verdienen extra aandacht. De VVD heeft in de afgelopen periode veel aandacht gevraagd voor onveilige fietsroutes, zoals die voor schoolkinderen bij de Oudelandselaan en de Boterdorpseweg. Je houdt af en toe je hart vast. Maar wie schetst onze verbazing? Weliswaar wordt er in de kadernota gesproken over een toekomstig fietsplan en heeft er beeldvorming plaats gevonden op 30 mei. Maar er wordt in de kadernota met geen woord gerept over het aanpakken van de onveilige situaties. Ook hier vrezen wij weer een open dossier op het moment dat de collegeperiode ten einde is.

***

Dank voor uw aandacht.

Kathy Arends

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *