VVD Lansingerland

Inspraak omwonenden genegeerd: toch statushouders in Hergerborch

Dat omwonenden van de Hergerborch in Berkel en Rodenrijs zich zorgen maken over een concentratie van veertig werkloze, alleenstaande mannen is jammer maar helaas. De meerderheid van de partijen in de raad heeft er geen boodschap aan. Mede dankzij de VVD wordt er in elk geval vaart gezet achter het vinden van werk.

De VVD, Partij Neeleman en enkele leden van Leefbaar 3B stemden tegen de komst van extra zestig asielgerechtigden in 2016. Veertig van hen komen in de Hergerborch te wonen. Voorlopig zonder werk en zonder kennis van de Nederlandse taal. Daarnaast is de gemeente verplicht dit jaar 148 asielgerechtigden op te nemen.

In de raadsvergadering van 26 mei luidde de kritische inbreng van onze fractievoorzitter Kathy Arends over dit onderwerp als volgt:

Voorzitter, in de commissie hebben we dit belangrijke onderwerp uitgebreid besproken. Nu zijn we dan bij de B van besluitvorming aanbeland.

De VVD heeft ervoor gepleit om de 140 nieuwe Lansingerlands heel goed te laten integreren. Dat gaat niet vanzelf en eerlijk gezegd zien wij de komst van asielgerechtigden uit landen als Syrië, Irak en Eritrea ook niet zonder zorgen tegemoet. Maar wij willen samen met de inwoners van Lansingerland ons stinkende best doen om de opvang goed te laten verlopen. Wij zouden willen dat onze gemeente een schoolvoorbeeld wordt in Nederland. Wij moeten helaas constateren dat het voorliggende plan daar niet toe zal leiden. En dat spijt ons oprecht.

Om goed te integreren moeten er extra maatregelen worden genomen. Maar wat schetst onze verbazing: de verantwoordelijk wethouder gooit de deur dicht. Zij stelt zich op het standpunt dat asielgerechtigden niet op een andere manier naar werk moeten worden toegeleid. In plaats van dat de gemeente enthousiast en vol energie op zoek gaat naar desnoods onconventionele maatregelen om deze groep mensen aan de bak te helpen, krijgen we een bang bestuurlijk antwoord.

Om te bewerkstelligen dat de wethouder wél tot actie overgaat, dient de VVD samen met het CDA en Leefbaar 3B de motie ‘asielgerechtigden niet in de bijstand maar aan het werk’ in.

Het dictum luid als volgt:

Verzoekt het college

Voortvarend aan de slag te gaan met het aan het werk helpen van asielgerechtigden en hiervoor een specifiek werkgelegenheidsbeleid voor op te stellen;

Daar indien nodig onconventionele maatregelen voor in te zetten zoals een Taskforce werkgelegenheid statushouders of een convenant met de uitzendbranche;

Derhalve maatwerk te leveren voor deze bijzondere groep nieuwe inwoners;

Voor het zomerreces de Raad een notitie toe te sturen waarin het werkgelegenheidsbeleid rond statushouders vorm en inhoud krijgt en zo snel mogelijk met de uitvoering van dit beleid beginnen;

[Deze motie is aangenomen]

Als de wethouder namelijk niet tot actie komt dat zullen deze mensen vrijwel gegarandeerd in de bijstand terechtkomen en dus op achterstand komen. De beste manier om te integreren is door te werken. En niet onbelangrijk gaat dit veel geld besparen.

De VVD wil dat de wachttijd voor sociale huurwoningen niet verder stijgt. Het kabinet heeft een arrangement in het leven geroepen om versneld asielgerechtigden te huisvesten. Door meerdere personen in één woning te plaatsen, heb je minder woningen nodig, geldt de kostendelersnorm waardoor er ook geen bijzondere bijstand kan worden toegekend. Volgens de VVD een zeer goed aanbod omdat daarmee de totale kosten worden verlaagd en minder verdringing ontstaat voor huurwoningen. De wethouder kiest hier niet voor. Voor ons onbegrijpelijk.

De VVD en Leefbaar 3B dienen een motie ‘meerdere alleenstaande asielgerechtigden in een sociale woning’ in.

Het dictum luidt als volgt:

Roept het college op;

– Meerdere alleenstaande asielgerechtigden sociale woningen te laten delen waardoor de druk op de beschikbare sociale woningvoorraad verlicht.

[Deze motie is aangenomen]

Voorzitter dan het onzalige plan van het college om 40 alleenstaande mannen in de Hergerborch te plaatsen. Uit de inspraakavond, dat was de B van beeldvorming, hebben wij geconcludeerd dat hiervoor gewoon geen steun onder de omwonenden is. In de commissie, dat was de O van oordeelsvorming, heb ik gezegd dat ik benieuwd ben of alle partijen de zorgen die omwonenden hebben serieus nemen en gehoor geven aan de wens van de omwonenden om geen 40 asielgerechtigden versneld in de Hergerborch te huisvesten. Er lijkt vooral te zijn geluisterd naar stakeholders: naar de woningbouwvereniging, de diaconie en vluchtelingenwerk.

Van de bijdragen van de inwoners werd bijkans een karikatuur gemaakt. Alsof die zich alleen druk maken over barbecues en volle waslijnen. ‘We moeten ze gewoon nog eens opnieuw vertellen hoe het zit.’ En als de bejaarde de vluchteling nou Nederlands leert, kan de vluchteling voor de bejaarde fijn boodschapjes doen. Voorzitter, als dit de B van beeldvorming is geweest, gooi het hele BOB-model dan maar in onze pet.

Afgelopen week zijn wij benaderd door een omwonende van de Hergerborch. Hij maakt zich zorgen over de komst van een grote groep asielgerechtigden. Hij heeft de betreffende avond ingesproken en die zorgen geuit. Hij heeft het gevoel dat, mede door de berichtgeving in de pers, helemaal niet is geluisterd naar de inwoners.

De VVD-fractie is van oordeel dat de verplichte opvang van 140, laat staan 148, asielgerechtigden voldoende is voor onze gemeente.

Wij willen dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt en duidelijkheid geeft over wie de aan te spreken wethouder is op dit dossier.

We hebben twee vragen aan de wethouder:

Wie is de dagelijkse verantwoordelijke met voldoende bevoegdheden?

En wie is aanspreekbaar op dit dossier?

Het plan dat voor ons ligt, ontbeert namelijk een langetermijnvisie. Er zijn geen concrete integratieplannen en er is geen helder, onderbouwd financieel langer termijn overzicht. Het is onduidelijk wat eenmalige kosten zijn en structurele kosten.

Wij willen dat 3 zaken heel goed worden geregeld:

1.  Een goede spreiding van asielgerechtigden over de drie dorpen.

2.  Effectieve integratie door volwassen asielgerechtigden snel aan het werk te helpen.

3.  Meerdere asielgerechtigden in één woning huisvesten om de wachtlijsten niet verder te laten oplopen.

Voorzitter ik ga tot een afronding komen.

Het huisvesten van een grote groep asielgerechtigden vraagt duidelijk sturing. Wij willen dat die integratie goed verloopt. De stroom asielzoekers naar ons land is hoog en Lansingerland zal de komende periode nog veel asielgerechtigden moeten huisvesten.

Wij willen graag van de wethouder de toezegging krijgen dat er ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de integratie van asielgerechtigden. Over:

– Veiligheid (aantal incidenten)

– Arbeid (hoeveel asielgerechtigden aan het werk / hoeveel uit de bijstand)

– Huisvesting (hoeveel woningen ingezet)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *