VVD Lansingerland

Gemeentebegroting: VVD-steun voor burgemeester en politie bij aanpak treiterjeugd

Voorzitter,

De inwoners van onze gemeente hebben gesproken. Slechts 18 procent heeft vertrouwen in de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd. Relativering van de uitkomst van het rapport is niet op zijn plaats, want Lansingerland scoort significant slechter dan het landelijk gemiddelde.

De raad én het college voelen zich naar ik aanneem aangesproken door het resultaat uit de Burgerpeiling. De VVD-fractie in elk geval wel. Al zijn we dan oppositiepartij, de VVD voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanzien van deze gemeente.

Over het aanzien van Lansingerland wil ik het met u hebben.

*

Te beginnen met het letterlijke aanzien van onze dorpen. Het onderhoud ervan. Voorzitter, de VVD heeft de afgelopen jaren altijd gepleit voor bezuinigingen om ervoor te zorgen dat onze gemeentekas weer gezond wordt.

Terugkijkend is er één bezuiniging waar we nu achteraf – laat ik het maar ronduit zeggen – spijt van hebben. En dat is de keuze voor onderhoudsniveau C. Onze inwoners lijken nu nog enigszins tevreden met de staat waarin het onderhoud verkeert, al nemen de klachten langzaam toe. Maar de gevolgen van de bezuinigingen zullen vanaf 2020 echt zichtbaar zijn.

Kunnen we dit terugdraaien? Als de raad op enig moment besluit weer te willen investeren in het hogere onderhoudsniveau B, kan dat dan door alleen het budget terug te brengen naar het oude niveau van 1,2 miljoen euro? Dus zonder extra investeringen? Het college zegt van wel, maar in hoeverre lopen we het risico van kapitaalvernietiging door het mindere onderhoud? En zijn de kosten dan wél veel hoger? Graag een reactie, zowel van de wethouder als van de andere fracties.

*

Lansingerland heeft de afgelopen jaren flinke klappen gehad van wat er op internationale en nationale schaal in de economie gebeurde. Over aanzien gesproken: we dreigden de armoedzaaier onder de gemeenten te worden. Gelukkig krijgen we nu ook weer steun in de rug van diezelfde economie.

De woningbouw trekt flink aan en de lage rente drukt de gemeentelijke rentelasten van onze hoge schuldenlast. Ook de uitkering uit het Gemeentefonds werkt mee. Deze ontwikkelingen krijgen we als het ware cadeau.  De kunst is natuurlijk om als gemeentebestuur hier optimaal van te profiteren. Dat lukt wat ons betreft redelijk goed.

Maar het college constateert ook zelf al dat de risico’s groot blijven. Het tempo van de grondverkopen van de bedrijventerreinen moet echt omhoog. Een pluspunt hierbij is de komst van de A13/A16, belangrijk selling point omdat de nieuwe weg bijvoorbeeld de verdere ontsluiting van Oudeland betekent.

Maar de pluspunten verkopen niet zichzelf. Wij zijn benaderd door een ondernemer met belangstelling voor grond, die drie keer heeft moeten bellen voor de gemeente van zijn stoel afkwam. Dat is echt onacceptabel. Wij weten van een andere grote ondernemer die zich recent heeft gevestigd, die nu al klaagt over de houding van Lansingerland. Daarom pleit de VVD vanavond voor een hoorzitting met ondernemers om te horen wat er verbeterd kan worden aan het commerciële relatiebeheer en aan de actiebereidheid van onze gemeente.

En bedenk wel: behalve om de financiële voordelen voor de gemeente gaat het hier natuurlijk ook om extra werkgelegenheid voor onze inwoners. Daarom wil de VVD met een motie concrete suggesties doen om te bereiken dat de bedrijventerreinen optimaal benut worden. Denk aan een hoorzitting om de kansen en problemen te inventariseren, denk aan het opzetten van een echte commerciële verkooporganisatie om die kansen te benutten en die problemen op te lossen. Wij horen ook graag suggesties van de andere fracties.

*

Hoe gaat de gemeente om met onze zwakste inwoners en met het geld dat voor hen beschikbaar is? Er zijn positieve verschuivingen in gang gezet. Er is meer lokale ondersteuning en gelukkig is daardoor minder specialistische ondersteuning nodig. Ook positief: het aantal GGZ-aanvragen dat nu door het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gedaan.

Maar de VVD vindt wel dat het college nog onvoldoende ‘in control’ is. Effecten van hulp worden niet gemeten. Of de gebruikers tevreden zijn, weten we eigenlijk niet. De financiën zijn onduidelijk begroot.

Het aantal mensen dat vanuit de bijstand een baan krijgt, is echt nog veel te laag en het aantal mensen met een uitkering neemt enorm toe; daar maken wij ons veel zorgen over. Wij vragen ons af of de huidige aanpak wel effectief is. Er zijn veel te weinig initiatieven die met het bedrijfsleven worden ondernomen. Een voorbeeld is dat Lansingerland maar 1 persoon aan het werk heeft weten te krijgen bij het nieuwe distributiecentrum van Lidl. Er waren 100 banen… O ja, en is er gebeld met die kweker die hier ooit kwam inspreken? Wethouder, heeft u de telefoon al eens gepakt?

*

Inwoners rekenen hun overheid ook af op de veiligheid. En ze hebben groot gelijk. De statistieken geven aan dat de criminaliteit daalt, maar elke inbraak, elke autodiefstal is er een te veel. De overlast en het getreiter van hangjongeren en criminele jeugdgroepen blijft een issue in Lansingerland. Ons hangt het de keel uit. Klierkoppen aanspreken, preventieve maatregelen nemen, de VVD staat er helemaal achter. Maar als het nodig is om een stap verder te zetten, gewoon repressief op te treden tegen crimineel gedrag, dan kunnen de burgemeester en de politie op onze steun rekenen. Wij blijven vragen om meer blauw op straat, gewoon het aantal agenten waar onze gemeente op grond van haar bevolkingsomvang recht op heeft. Burgemeester: als wij als raad iets kunnen doen om dat te bevorderen, laat het ons weten. Verder kondigen wij alvast aan volgende week met een motie te komen over mobiele camera’s op de hotspots van criminele jeugdgroepen. Zodat we kunnen handhaven en aanpakken. 

*

Nog kort een financieel aspect. Ons gemeentehuis wordt in 50 jaar afgeschreven. Bij het overstappen op de standaard afschrijvingstermijn van 40 jaar gaan de jaarlijkse kapitaallasten vanzelfsprekend omhoog en wordt het resultaat lager, maar worden kosten niet meer naar achteren geschoven. En rekenen we onszelf niet langer rijk. Het college heeft ons gemeld in de Voorjaarsnota 2017 eventueel met een voorstel te komen om daar 40 jaar van te maken. Dat is ons wat te vrijblijvend. Wat de VVD betreft gaan we daar zeker met elkaar over in gesprek. Kan de wethouder ons daarover vanavond een toezegging doen?

*

Voorzitter, ten slotte, we moeten aan het werk om het vertrouwen te herstellen. Als wij ons werk als raad en college niet in dienst van de inwoners doen, dan kunnen we net zo goed de gemeente opheffen en ons laten besturen door de provincie. De VVD is helder over haar ideeën voor het herstel van vertrouwen. Help mensen zonder werk aan een baan. Maak ons aantrekkelijk voor ondernemers die werkgelegenheid meenemen. Zorg dat de burger veilig over straat kan. En zorg er vooral voor dat mensen die zulke hoge lokale lasten moeten betalen als de Lansingerlanders straks niet struikelen over al het groen tussen de tegels.

Dank voor uw aandacht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *