VVD Lansingerland

Bijdrage Kadernota VVD Lansingerland

Bijdrage raad Kadernota 29 juni 2017 VVD (Kathy Arends)

Fietsveiligheid

De discussie over fietsveiligheid in onze gemeente duurt de VVD veel te lang. Na jarenlange discussies en zorgen van inwoners en schoolbesturen is er nu een concreet plan van aanpak voor de Planetenweg en de Oostersingel, en daar is de VVD blij mee. Maar voor de andere gevaarlijke locaties is er nog geen actieplan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wij vinden met name de situatie op de rotonde op de Boterdorpseweg onacceptabel. Daarom dient de VVD met  PVDA en GroenLinks  een amendement in om de rotonde Boterdorpseweg verkeersveilig te maken. Het dictum van het amendement luidt:

Toe te voegen aan de Kadernota 2018, blz. 17 bij Fietsveiligheid: “Op korte termijn, binnen 3 maanden na vaststelling van de Kadernota 2018, worden oplossingen voor het verkeersveilig maken van de Boterdorpseweg voorgesteld in de raad. Deze oplossingen zijn vooraf besproken met een vertegenwoordiging van inwoners en de scholen in de omgeving.”

Toe te voegen aan de Kadernota 2018, blz. 17 bij Fietsveiligheid: “Voor de implementatie van de veiligheidsmaatregelen wordt een bedrag van 250.000 Euro opgenomen in de begroting 2018-2021”.

Voorzitter ons tweede onderwerp.

Gemeenteschuld

Het is goed dat de effecten van de Meicirculaire 2017 betrokken kunnen worden bij de Kadernota 2018. De circulaire betekent goed nieuws voor onze financiën.

Voor de jaren 2018 – 2021 krijgen de begrotingssaldi een flinke netto-boost van 2,5 miljoen euro oplopend tot ruim 3 miljoen.

Het college wijst terecht op enkele risico’s, bijvoorbeeld dat de extra middelen uit het gemeentefonds deels nodig zijn in verband met de groei van het aantal inwoners. Daarnaast wijst het op het nieuw aantredende kabinet, dat ongetwijfeld zijn eigen, nieuwe beleidsaccenten gaat plaatsen.

Voor de VVD onderstreept de Meicirculaire twee zaken:

Ten eerste, het voorstel om in de Kadernota 2018 jaarlijks een buffer van 1 miljoen euro op te nemen moet van tafel, er is geen enkele rechtvaardiging voor. Dat betekent dat we in de toekomst bijvoorbeeld eerder de OZB kunnen verlagen.

En ten tweede, er moet gestart worden met het normaliseren van de gemeenteschuld, daar dient prioriteit aan gegeven te worden. De VVD en WIJ Lansingerland dienen hiervoor een motie in. Het dictum van de motie luidt:

In de Begroting 2018-2021 een voorstel te presenteren voor de aanpak (incl. tijdpad) om de schuld af te lossen tot een acceptabel niveau (een schuldquote van 100%).

Voorzitter ons derde onderwerp gaat over de

Bedrijventerreinen

Vorige week kwam het college met de raadsbrief ‘motie bedrijventerreinen’. Hierin staan de ideeën die in de bijeenkomst met ondernemers op 29 maart naar voren kwamen om de bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken.

U neemt het ruimer en flexibeler maken van bestemmingsplannen over, u wilt hiermee samen met ondernemers en raad aan de slag. U heeft ook belangrijke punten onbesproken gelaten en daar willen we graag diepgaand met u over van gedachten wisselen. Daarom wil de VVD uw raadsbrief agenderen voor de commissie AB, en wel vóór de behandeling van de begroting 2018. We horen graag van de andere fracties of zij hierin mee willen gaan.

Ons laatste onderwerp voorzitter gaat over

Buurttoezicht

Een paar woorden over het verbeteren van de veiligheid in onze wijken. Om het vrijwilligersbestand van het buurttoezicht op niveau te houden en – nog liever – te laten stijgen, is er behoefte om buurtgenoten te mobiliseren, sociaal te verbinden en te enthousiasmeren voor een schone en veilige wijk. Zo leren inwoners van wijken en buurten elkaar beter kennen, zodat mensen elkaar niet alleen anoniem treffen in Whatsapp-groepen, maar ook fysiek. Dat helpt voor het enthousiasmeren van buurttoezicht, maar helpt ook bij de sociale cohesie en het omzien naar en helpen van elkaar.

Wij dienen daarom met het CDA, D66, WIJ Lansingerland en Leefbaar 3B een motie in voor het ondersteunen van buurt-bijeenkomsten uit het daarvoor beschikbare budget. Die kunnen we ook gebruiken om voorlichting te geven door de burgemeester, Boa’s, buurttoezicht, politie, jeugd- en jongerenwerk en een coördinator van de groenvoorziening.

In het dictum dragen we het college op: 

  1. Een pilot “stimulering wijkgericht werken & veiligheid” in 2017 in twee wijken op te zetten
    waarbij Buurttoezicht concreet door de gemeente wordt ondersteund in het organiseren van buurtbijeenkomsten, met als doel vrijwilligers te werven en/of te enthousiasmeren tot participatie;
  2. De eventuele extra kosten voor personele inzet en/of middelen van deze pilot in 2017 te dekken uit het bestaande budget wijkgericht werken;
  3. Deze pilot samen met buurttoezicht in januari 2018 te evalueren en bij een positieve uitkomst: – – voor 2018 een budget voor dit doel voor te stellen aan de raad via de VJN 2018
    – voor 2019 en volgende jaren een structureel budget op te nemen in de kadernota voor de begroting 2019.

Voorzitter, tot zover onze eerste termijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *