VVD Lansingerland

College bekijkt heropening ruiterpaden na vragen VVD

Op 12 juni heeft de VVD Lansingerland vragen gesteld over de verwijdering van ruiterpaden in Lansingerland. Hierbij de antwoorden van het college van Lansingerland.

Het college van Lansingerland is bereid om heropening van de ruiterpaden te onderzoeken. Dit blijkt uit het antwoord op vragen die de VVD stelde over de verwijdering van de ruiterpaden. 

1. Klopt het dat de gevolgde procedure door het GZH en/of Recreatieschap niet rechtmatig is?
Antwoord: Ja, dat klopt. Voorafgaande aan de sluiting van de ruiterpaden had het recreatieschap bij de
gemeente een verzoek moeten indienen voor het nemen van een verkeersbesluit. Dit is abusievelijk over
het hoofd gezien. Inmiddels is er contact tussen het schap en de gemeente over het alsnog nemen van
een verkeersbesluit, tenzij de paden heropend worden.
2. Bent u het met ons eens dat de beoogde bezuinigingen van 3500 euro per jaar niet in
verhouding staat tot de belangen van honderden ruiters die gebruik maken van de
voorzieningen? Ook nog gezien het feit dat zij bereidt zijn zelf mee te werken aan een
oplossing.

Antwoord: In 2013 is een uitgebreid traject doorlopen om tot bezuinigingsvoorstellen voor het
recreatieschap Rottemeren te komen. In dat traject heeft ook de ruiterbranche royaal de gelegenheid
geboden gekregen aan te geven welke bijdrage zij kon leveren aan beheer en onderhoud. Daar zijn geen
concrete aanbiedingen op gekomen. Na het doorlopen proces met burgerparticipatie heeft het DB en AB
van het recreatieschap ingestemd met het bezuinigingsvoorstel, waaronder de sluiting van ruiterpaden.
3. Bent u bereid om er bij het recreatieschap en het GZH op aan te dringen om in overleg met de
ruiters te bezien wat de mogelijkheden zijn om de recent gesloten ruiterpaden weer te
openen?

Antwoord: Ja, die bereidheid hebben we. We hebben aan GZH inmiddels gevraagd de mogelijkheden
ervan te onderzoeken. Omdat heropening van de paden tot kosten leidt, is een belangrijke voorwaarde
voor heropening dat de ruitersporters langdurige continuïteit kunnen garanderen voor hun bijdrage aan
beheer en onderhoud.
4. Bent u bereid om bij het Recreatieschap en het GZH erop aan te dringen om de belangen van de
ruiters niet uit het oog te verliezen? En dus de belangen van de ruiters van Lansingerland en
omgeving mee te nemen in ontwikkelde en de te ontwikkelen plannen?

Antwoord: Ja, die bereidheid hebben we. Het is belangrijk om het Recreatiegebied voor een breed
aantal recreanten gebruiksmogelijk te maken en te houden. Kansen en mogelijkheden die zich voordoen
zijn interessant. Daarbij aangetekend, dat de middelen die beschikbaar zijn voor het Recreatieschap
onder druk staan en een toets vormen voor haalbaarheid van voorzieningen en behoud van voorzieningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *