VVD Lansingerland

Geen autootje pesten in onze gemeente

De VVD Lansingerland is tegen autootje pesten en vindt dat de Lansingerlanders de keuze moeten houden hoe zij reizen. Het is niet reëel te denken dat zij de auto laten staan en naar alternatieven overstappen als de gemeente dit beperkt. We denken dat mensen vanzelf overstappen op alternatieven als zij goed genoeg zijn. Of niet maar die keuze is geheel aan hen.

Dit is in het kort de inhoud van het amendement dat ons raadslid Mauriel van As samen met Leefbaar 3B en het CDA heeft ingediend op de ontwerp-omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie stond de afgelopen gemeenteraadsvergadering op de agenda en is de strategische visie van de gemeente op hoe de gemeente er uit moet zien en wordt ingericht. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld behoud van het historisch lint, groen maar ook hoe omgegaan wordt met vervoer.

Dankzij het amendement “Vrij vervoer voor iedereen” voorkomt de VVD dat de gemeente het autogebruik zomaar gaat terugdringen. “Laten we eerst zorgen voor goed werkende alternatieven,” volgens Mauriel van As tijdens de raadsvergadering, “en dan zullen onze inwoners vanzelf de auto wel laten staan als ze dat willen”. Dat is een vriendelijkere benadering dan dwang zonder goed alternatief. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen. Dankzij de VVD blijft er dus ook nog ruimte voor de auto naast het stimuleren van fietsen, wandelen en openbaar vervoer.

Wilt u reageren? Dat kan door een e-mail te sturen naar communicatie@vvd-lansingerland.nl

De motie

Onderwerp: Vrij vervoer voor iedereen

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 30 september 2021

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De concept omgevingsvisie v1.0 als volgt te wijzigen:

De tekst “De openbare ruimte is nog van oudsher ingericht op traditioneel autogebruik en zonder aanpassingen komt de transitie naar actieve en duurzame mobiliteit minder goed op gang” (p.29) te vervangen door “Zonder voldoende goede alternatieven voor autogebruik komt de transitie naar actieve den duurzame mobiliteit minder goed op gang.”;

De tekst “In een omgeving met een traditioneel (brandstof)autogerichte samenleving komen innovaties minder snel van de grond” (p.30) te vervangen door “Ondanks innovaties en de ontwikkeling van goede vervoersalternatieven zullen het autobezit en gebruik nog nodig blijven in onze gemeente.”;

De tekst “De ambitie van de gemeente is om het gemotoriseerd verkeer meer terug te

dringen en vooral de voetganger en fietser centraal te stellen, en vervolgens het openbaar vervoer te prioriteren.” (p.98) te vervangen door “De ambitie van de gemeente is om alternatieven voor autogebruik zoals fiets en OV te stimuleren.”.

Toelichting:

Het kunnen kiezen om met de fiets, het OV, de auto, te voet of anderszins te reizen is belangrijk voor onze inwoners. We wonen immers in een landelijk gebied tussen de steden, en voor veel mensen is deze keuze belangrijk om van en naar het werk te gaan of om bijvoorbeeld ouders/familie leden te verzorgen. Ook voor de bedrijven in onze gemeente is bereikbaarheid heel belangrijk, vaan een van de redenen dat zij hier gevestigd zijn.

Voorop staat veilig en vlot vervoer en dus ook goede doorstroming. Wanneer alternatieve vormen van vervoer goed blijken te werken, dán komt het bereiken van slimmer en schoner vervoer vanzelf. Het is niet nodig om als gemeente in onze regio de inwoners te dwingen om af te gaan zien van hun auto. De opkomst van uitstootneutrale(re) auto’s (elektrisch, waterstof) is ook een ontwikkeling die zorgt voor vermindering van de overlast op het gebied van luchtkwaliteit, vervuiling en geluid. Het is in het belang van ons allen dat er eerst goede alternatieven zijn.

Ondertekening en naam:

Mauriel van As, VVD Lansingerland

Wouter Hoppenbrouwer, Leefbaar 3B

Hans van der Stelt, CDA

Aangenomen/verworpen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 30 september 2021