VVD Lansingerland

Kansen voor woningbouw en bereikbaarheid bij Bleizo-West

Diep in ons hart kijkende zagen wij geen grootschalige woningbouw voor ons in het gebied Bleizo-West, langs de A12. Met het ontwikkelperspectief dat door de gezamenlijke wethouders van Lansingerland en Zoetermeer is uiteen gezet wordt een mooi plan zichtbaar. Zorgen houden we, en die hebben we duidelijk kunnen vastleggen zodat onze wethouder hiermee ook aan de slag kan. Zo zien wij de mogelijkheid voor een mooie ontwikkeling van het nu braakliggende gebied rond station Lansingerland-Zoetermeer met kansen voor woningbouw en bereikbaarheid.

De afgelopen gemeenteraadsvergadering stond het ontwikkelperspectief Bleizo-West op de agenda. Bleizo-West is het gebied rond station Lansingerland-Zoetermeer. Het ontwikkelperspectief gaat in op de mogelijkheden rond ontwikkeling van dat gebied. Het is grondgebied van Lansingerland en wordt ontwikkeld vanuit de gemeenschappelijke regeling Bleizo. Hierin nemen de gemeentes Lansingerland en Zoetermeer deel.

De afgelopen jaren hebben verschillende scenario’s de revue gepasseerd van logistieke bedrijven tot zogenaamde leasure-activiteiten of een winkelcentrum. Het gebied is momenteel nog beoogd als locatie voor de realisatie van windenergie.

Het ontwikkelperspectief gaat in het kort in op de realisatie van een combinatie van woningbouw (4.000-6.000 woningen) met doorontwikkeling van het Horti Science park wat daar al gevestigd is. Hierin ziet de VVD kansen. Kansen om te voorzien in de behoefte aan nieuwe en meer woningen, maar ook om de nummer 1-positie op het gebied van innovatieve en duurzame voedselvoorziening.

De VVD maakt zich zorgen over de leefbaarheid van een te realiseren woonwijk. Het gebied ligt immers langs een snelweg, spoorlijnen waaronder de HSL en in de buurt van hoogspanningskabels. Daarnaast vindt de VVD het van belang dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de doorontwikkeling van het Horti Science park. Ook zijn er zorgen over de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. Het kan niet zo zijn dat de huidige inwoners straks op zouden moeten draaien voor de kosten.

Alles overwegende ziet de VVD de kansen voor woningbouw, en bereikbaarheid voor onze inwoners. Om dit wel met zorg te doen heeft ons raadslid Mauriel van As een motie opgesteld waarin de zorgen zijn geuit en de accenten voor de verdere uitwerking zijn beschreven. De kansen liggen op het gebied van uitbreiding van het woningaanbod in Lansingerland, het doortrekken van de E-lijn vanuit Rotterdam met goede aansluitingen vanuit Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs en de doorontwikkeling van het Horti Science park. De zorgen zijn er over de gezondheid en leefbaarheid, passendheid van de woonwijk bij de rest van Lansingerland en de financiën.

Deze motie is mede ingediend door Leefbaar 3B, Christenunie en D66, werd uiteindelijk raadsbreed gesteund en omarmd door de wethouder. Zoals de wethouder al schetste, met deze motie kan gedurende het hele project straks voor iedereen scherp zijn en blijven welke zorgen er zijn en wat de gemeenteraad van Lansingerland belangrijk vindt. De VVD heeft er met het aannamen van de motie alle vertrouwen in dat de zorgen goed worden vertaald in oplossingen. We zien de verdere uitwerking van de plannen met veel plezier tegemoet.

Indien u wilt reageren, kunt u een reactie sturen naar communicatie@vvd-lansingerland.nl.

————-

De volledige tekst van de motie:

ONDERWERP: Ontwikkelperspectief Bleizo-West met waarde voor Lansingerland

De raad van de gemeente Lansingerland;

In vergadering bijeen d.d. 28 oktober 2021

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

 • Na meerdere jaren van onderzoek de raad van Lansingerland wordt gevraagd zich in oktober 2021 uit te spreken over een ontwikkelingsperspectief voor Bleizo-West, waarin de combinatie van bedrijvigheid, horti science, onderwijs en wonen invulling krijgt;
 • Er nog onzekerheden zijn over invulling en aansluiting van het gebied, maar hierin nú kansen liggen voor de waarde voor Lansingerland, waaronder op het gebied van economisch vestigingsklimaat, horti science, het imago van Lansingerland,  werkgelegenheid en mobiliteit (verbinden van de E-metrolijn naar Bleizo-West en verhoging verbindingsfrequentie station Lansingerland-Zoetermeer);
 • Het gebied Bleizo-West gelegen is in Lansingerland en daarom is Lansingerland in de toekomst verantwoordelijk voor de en het beleid en de jaarlijkse inkomsten en uitgaven op het gebied van openbare orde, veiligheid, maatschappelijke opgaven en het sociaal domein.;
 • Het belangrijk is dat Bleizo-West qua invulling en waarde bij Lansingerland hoort;
 • Er een zekere fysieke afstand is tussen het gebied Bleizo-West en de bestaande drie dorpen van Lansingerland, welke om goede infrastructuur vraagt om het gebied te verbinden met de drie dorpen;
 • Het gebied Bleizo-West op dit moment aangemerkt is voor de realisatie van windenergie op land en dat dit strijdig is met het voorliggende ontwikkelingsperspectief;
 • Net als in heel Nederland de woningnood in Lansingerland en deze regio erg groot is en om snel daadkrachtig optreden vraagt.

Roept het college op om:

 • Bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van Bleizo-West extra belang te hechten aan de onderstaande aandachtsgebieden die tijdens de beeldvormingen van de gemeenschappelijke raden en behandeling in de commissie Algemeen Bestuur aan de orde werden gesteld:
  • Inzet op gezondheid en leefbaarheid bij de verdere uitwerking van Bleizo-West waaronder:
  • Groene uitstraling en voldoende variatie van woningtypen, bebouwing, groen en water;
  • Hoogbouw passend in en met oog voor de leefbaarheid van het gebied;
  • Afdoende geluidisolatie en geluidwerende maatregelen (A12, tram, trein en HSL);
  • Borging dat de luchtkwaliteit voldoet om gezond te kunnen verblijven en wonen; Voldoende voorzieningen voor dagelijkse behoeften;
  • Voldoende bereikbaarheid met auto en fiets naast het OV;
  • Goede verbindingen met omliggende natuur- en recreatiegebieden zoals het Rottemerengebied en het Annie MG Schmidt park;
  • Stedebouwkundig passende oplossingen ter voorkoming van bouw galerij-achtige flatgebouwen;
  • Inzet op het verbinden van de E-metrolijn naar Bleizo-West;
  • Waarborgen hoogwaardige verbinding met Bleiswijk waardoor aansluitingen voor de Lansingerlanders in alle de 3 dorpen sterk verbeteren én waardoor verkeersdruk op de N209 en in en rond de dorpen af kunnen nemen;
  • Inzet op hogere verbindingsfrequentie en nog betere verbindingen station Lansingerland-Zoetermeer;
  • Inzet op energieopwekking zoveel als mogelijk integreren bij de bouw van huizen, winkels, eventuele parkeergarages en de andere publieke voorzieningen;
  • Inzet op voldoende ruimtepotentieel voor doorontwikkeling van de  Home of Hortiscience met als doel om nummer 1-positie op het gebied van ontwikkeling duurzame voedselvoorziening vast te houden en uit te breiden;
  • Inzet op gezonde financiën waarbij het voor Lansingerland vooralsnog geen negatief effect heeft op de begroting (grondexploitatie) om Bleizo-West te realiseren;
  • Inzet op in de planvorming voorzien dat er locaties komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien afgestemd op de beoogde inwonerspopulatie en met de juiste balans tussen de kwalitatieve zelfvoorzienendheid van de wijk en reeds bestaande voorzieningen elders in Lansingerland;
  • Inzet op voldoende betaalbare woningen voor starters, jongeren, alleenstaanden en ouderen;
 • Bij de uitwerking van dit ontwikkelingsperspectief naar de ontwikkelingsstrategie met innovatieve en passende oplossingen te komen voor onderstaande punten van zorg
 • De te verwachten effecten op de gemeentelijke (meerjaren)begroting inclusief een uitgebreide risicoanalyse;
 • Hoe ‘stadse’ veiligheidsproblematiek in een te geïsoleerde wijk voorkomen dan wel het hoofd geboden wordt;  
 • De implicatie voor het gemeentebestuur die nu 3 dorpse kernen aanstuurt en straks een stedelijke 4e kern;
 • De omvang van de ruimtevraag voor het Horti Science Park en waar deze benodigde ruimte in het gebied moet worden gepland;
 • Welke dagelijkse en maatschappelijke voorzieningen in het gebied worden voorzien, zodat inwoners en bedrijven op Lansingerlandse voorzieningen kunnen rekenen;
 • De veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van het woonmilieu met invloeden waaronder de A12, HSL, trein, tram, hoogspanningsmasten en de plannen rond windenergie.

In overleg te treden met het college van GS van de Provincie Zuid-Holland en hierin nadrukkelijk te bespreken dat:

 • Een uitspraak van de Provincie over de gewenste ontwikkelingsrichting nodig is om verdere investeringen in uitwerkingen en onderzoeken te rechtvaardigen;
 • Voor ontwikkeling van het gebied Bleizo-West in het genoemde scenario hoogwaardige OV-verbindingen zoals het verbinden van de E-metrolijn met station Bleizo West essentieel is en we hierin op hun steun rekenen;
 • De aanwijzing voor windenergie op land voor Lansingerland strijdig is met ontwikkeling van het gebied Bleizo-West in het genoemde scenario;

Geeft de griffier de opdracht om:

 • Deze motie toe te sturen aan staten en het college van GS van de Provincie Zuid-Holland;
 • Deze motie toe te sturen aan de raad en het college van de gemeente Zoetermeer.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Wat Lansingerland kenmerkt is een hechte (dorpse) samenleving, waar mensen naar elkaar omkijken en op vele manieren actief zijn voor en in de samenleving. Inwoners, bedrijven en onderwijs samen. Kortom, onze identiteit en kernkwaliteiten. Bleizo-West wordt anders, maar moet waarde toevoegen aan zowel de directe omgeving als aan Lansingerland zelf, het moet óók Lansingerland zijn.

In de woonvisie hebben wij opgenomen: “Mocht het daarbij gaan om het ontwikkelen van een ander woonmilieu dan nu in Lansingerland aanwezig is (denk aan Bleizo-West), dan willen wij onze kenmerkende woonkwaliteiten ook daarin laten terugkomen. Zo versterken wij ons karakter en behouden wij onze woonkwaliteiten die ons uniek maken in de regio. Niet in de laatste plaats vinden wij het belangrijk dat er bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden met een variatie in prijscategorieën en woningtypen. Hierdoor willen wij eenzijdige woonwijken tegengaan en plek bieden voor verschillende doelgroepen.”

Ondertekening en naam:

Mauriel van As, VVD

Don van Doorn, Leefbaar 3B

Jurjen Dieleman, Christenunie

Ineke den Heijer, D66

Aangenomen/verworpen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2021